Jesteś tutaj

Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

 1. Oboje narzeczeni zgłaszają się do Urzędu Stanu Cywilnego wraz z dokumentami tożsamości i z dowodem opłaty skarbowej.
 2. Składają osobiście pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, którego druk jest generowany na miejscu przez System Rejestrów Państwowych. 
 3. Otrzymują 3 egzemplarze zaświadczeń potwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokumenty tożsamości /do wglądu/.
 2. Postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo /dotyczy małoletnich, które ukończyły 16. rok życia/. 
 3. Pisemne zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub polskim konsulem.
 4. Dowód zapłaty opłaty skarbowej wpłaconej na konto Urzędu Gminy, właściwego ze względu na miejsce sporządzenia aktu małżeństwa.

Opłaty:

– 84,00 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa 

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
ul. Młyńska 35

Tryb odwoławczy:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Augustowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

Uwagi:

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest sześć miesiące od daty jego wystawienia.
 
Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
 
Zapewnienie można złożyć przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą - przed polskim konsulem.
 
Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
- odpis aktu urodzenia,
- jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
 
W przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia lub odpisu aktu urodzenia, ma możliwość złożenia do polskiego sądu wniosku o zwolnienie od ich składania. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, składa prawomocne postanowienie sądu.
 
Dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 
Obywatel polski, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dotychczasowy dowód ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu.

Podstawa prawna:

 • Art. 1 i następne ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015r. poz. 2082 t.j. z późn. zm.),
 • Art. 81,82 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2064 t.j.).

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
Barbara Puczyłowska - Kierownik
usc@urzad.augustow.pl
Tel. 87 643 42 39
Karol Anuszkiewicz
Tel. 87 643 42 38, kom.: 532 343 870