Jesteś tutaj

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście bądź przez pełnomocnika w Urzędzie Miejskim w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, ul. Młyńska 35, pok. 203.
 3. Jeśli jest to wymagane pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz pełnomocnictwa oraz jeśli jest to konieczne – dołącz dowód opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowa najmu, decyzja o przydziale mieszkania, wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów).
 3. Dokumenty na poparcie wniosku (wyrok o eksmisji, protokół z dokonanej eksmisji).
 4. W przypadku niemożliwości uczestniczenia stron w postępowaniu administracyjnym - oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji.

Opłaty:

 • 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji,
 • 17 zł opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

UWAGA: Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy o opłacie skarbowej

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 14:00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,
ul. Młyńska 35, pok. 203.

Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca.
Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 1. Formalności załatwia osoba zainteresowana wymeldowaniem.
 2. Strona może brać udział w postępowaniu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 3. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ma zostać wymeldowana, dobrowolnie oraz trwale opuściła lokal.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym.

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Zastępca Kierownika Katarzyna Chmielewska

Tel.: 87 643 80 51

Email: katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl

Inspektor Małgorzata Maciąg

Tel.: 87 643 80 51

Email: malgorzata.maciag@urzad.augustow.pl

POWIĄZANIA