Podatek leśny

Ustalenie, określenie, korekta zobowiązania w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj deklarację lub informację.
 2. Podpisz wypełniony formularz bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.
 3. Dołącz dokument pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu).
 4. Udaj się do urzędu, Wydziału Podatków i Opłat – pokój nr 212, złóż dokumenty w Biurze Obsługi Klienta lub wyślij pocztą na adres: ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów.

Wymagane dokumenty:

 1. Osoby prawne – deklaracja na podatek leśny.
 2. Osoby fizyczne – informacja na podatek leśny.

Opłaty:

Stawki podatku leśnego:

 1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
 2. Do ceny, o której mowa powyżej, nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.
 3. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu o 50%.
 4. Średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ’’Monitor Polski’’ w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.
 5.  Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r. (M.P. z 2023r. poz. 1130) - średnia cena sprzedaży drewna wynosi 327,43 zł  za 1 m3.- podatek leśny wynosi 72,0346 zł za 1 ha fizyczny.

17 zł opłaty skarbowej - w sytuacji, kiedy do wniosku załączone jest pełnomocnictwo

 

Zapłaty podatku leśnego można dokonać:

 • w placówkach bankowych,
 • bez dodatkowych prowizji i opłat: w Kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie w godzinach od 8.00 do 14.00, opłatę skarbową również u inkasentów: 

           - Starostwo Powiatowe w Augustowie z siedzibą przy ul. 3 Maja 29,

           - Pani Agnieszka Wójcicka prowadząca działalność gospodarczą w siedzibie PKO Bank Polski przy ul. 3 Maja 61 w Augustowie.

Podatek leśny.

Wpłaty zobowiązania w podatku leśnym należy dokonywać na indywidualny numer konta zobowiązanego. Jest to indywidualny rachunek przypisany dla Podatnika umożliwiający automatyczną identyfikację tytułu płatności z przedmiotowej decyzji. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom ani posługiwać się tym samym numerem przy opłacie innych podatków.

Miejsce złożenia i odbioru:

Biuro Obsługi Klienta
ul. Młyńska 35
Parter

Wydział Podatków i Opłat
ul. Młyńska 35
I Piętro - pok. Nr 212

Termin odpowiedzi:

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa, który wydał decyzję.

Uwagi:

 1. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
 2. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
 3. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 4. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 5. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 7. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.
 8. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Uwaga!!! W przypadku osób fizycznych i osób prawnych, gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty .

 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych są obowiązane:
  1. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian określonych w pkt. 10 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,
  3. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.
 2. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistniały zmiany, o których mowa w pkt. 11 organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono podatek.
 3. Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana (na formularzu deklaracji na podatek leśny lub informacji o lasach należy zaznaczyć, że jest to korekta.). Deklaracje należy skorygować w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tej zmiany.
 4. Zwolnienia z podatku leśnego określa ustawa o podatku leśnym. Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 888).
 3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r. (M.P. z 2023r. poz. 1130).
 4. Uchwała Nr XVII/150/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 8 grudnia 2015 roku z 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 4291).

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Deklaracja na podatek leśny.
 2. Informacja na podatek leśny.

Sprawę prowadzi:

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Augustowie
Tel.: 87-643-42-25, 87-643 -80-54
E-mail: podatki.oplaty@urzad.augustow.pl

 

UWAGA od 01.07.2019 r. obowiązują nowe wzory Deklaracji i Informacji.

W przypadku korekt za okres 2014 - 2019.06.30 obowiązują dotychczasowe druki.

ZAŁĄCZNIKI