Jesteś tutaj

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego poza lokalem USC

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

 1. Oboje narzeczeni zgłaszają się do Urzędu Stanu Cywilnego wraz z dokumentami tożsamości i z dowodami opłat skarbowych 
 2. Składają osobiście pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, którego druk jest generowany na miejscu przez System Rejestrów Państwowych.
 3. Składają pisemny wniosek informując, że zamierzają zawrzeć związek małżeński poza lokalem USC, ze wskazaniem miejsca jego zawarcia oraz szczegółowym opisem tego miejsca, to jest zgodnie z Wewnętrznym regulaminem udzielania ślubów poza lokalem USC w Augustowie /załącznik/.   

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument tożsamości /do wglądu/.
 2. Postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo /dotyczy małoletnich, które ukończyły 16. rok życia/.
 3. Pisemne zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub polskim konsulem. 

Opłaty:

– 84,00 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa 
– 1000 zł - za ślub poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego 
 
Należną opłatę za ślub poza lokalem w wysokości 1000,00 zł należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Augustowie, a dowód opłaty skarbowej dostarczyć do USC najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po ślubie.
Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
ul. Młyńska 35

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Ustawowy termin oczekiwania na ślub cywilny wynosi miesiąc. 
 • Nupturienci (narzeczeni) składają osobiście pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, przed którym ma być zawarte małżeństwo.
 • Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
- odpis aktu urodzenia,
- jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
 • W przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia lub odpisu aktu urodzenia, ma możliwość złożenia po polskiego sądu wniosku o zwolnienie od ich składania. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, składa prawomocne postanowienie sądu.
 • Dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 • Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim, narzeczeni powinni zapewnić udział tłumacza przysięgłego podczas składania dokumentów i w czasie ślubu.
 • Obywatel polski, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dotychczasowy dowód ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu.

Podstawa prawna:

 • Art. 1 i następne ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015r. poz. 2082 t.j.z późn. zm.),
 • Art. 47 ust. 1, 76 i następne ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2064 t.j.).

Wewnętrzny regulamin udzielania ślubów poza lokalem USC w Augustowie

 1. Ślubu poza lokalem USC udziela się na pisemny wniosek osoby zamierzającej zawrzeć związek małżeński, ze wskazaniem miejsca jego zawarcia oraz szczegółowym opisem tego miejsca.
 2. W sytuacji, gdy ślub poza lokalem ma odbyć się na terenie Gminy Augustów lub na wolnym powietrzu, należy dostarczyć szkic lokalizacyjny z dokładnym określeniem położenia i wskazaniem dojazdu. Ponadto należy przedłożyć zgodę właściciela terenu na dysponowanie nieruchomością na czas uroczystości.
 3. Należną opłatę za ślub poza lokalem w wysokości 1000,00 zł należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Augustowie, a dowód opłaty skarbowej dostarczyć do USC najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po ślubie.
 4. Przez zapewnienie zachowania uroczystej formy zawarcia związku małżeńskiego rozumie się:
  • ślub w lokalu nie może być udzielony w tej samej Sali, w której odbywać się będzie konsumpcja, wymaga to innego pomieszczenia;
  • ślub na świeżym powietrzu będzie udzielany po ewentualnym zapewnieniu zadaszenia, ponieważ ustalone miejsce uroczystości i zaakceptowane przez kierownika USC nie może być zmienione np. z powodu złej pogody;
  • ślub na statku będzie udzielony w sytuacji, kiedy statek jest zacumowany przy nabrzeżu lub pomoście / nie ma możliwości udzielenia ślubu podczas rejsu/.
 5. Miejsce udzielania ślubu poza lokalem musi zapewniać bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Miejsce to powinno być uporządkowane, teren w miarę możliwości prosty i utwardzony, pozbawiony ukrytych zagłębień i innych przeszkód naturalnych lub sztucznych, a także bagiennego podłoża. Teren ślubu w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych powinien być zabezpieczony.
 6. W celu oceny miejsca ceremonii ślubnej pod względem spełnienia kryteriów wskazanych w art. 85 ust. 5 p.a.s.c., kierownik USC uda się na wskazane miejsce najpóźniej na 3 tygodnie przed wyznaczona datą uroczystości. Oględziny wskazanego miejsca odbędą się przy udziale narzeczonych lub osoby wskazanej przez nich, w obecności właściciela obiektu/terenu lub osoby przez niego upoważnionej oraz Pana Andrzeja Mariusza Chmielewskiego lub Jarosława Oblacewicza – pracowników Urzędu Miejskiego w Augustowie. Datę i godzinę spotkania wyznaczy kierownik USC i powiadomi o niej wnioskodawców.
 7. W przypadku gdy wskazane miejsce nie zapewnia uroczystej formy zawarcia małżeństwa lub też nie zapewnia bezpieczeństwa gości obecnych podczas uroczystości, kierownik USC pisemnie odmawia przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu. Wówczas zaplanowany ślub będzie mógł się odbyć w Sali Ślubów tut. USC w tym samym dniu i o tej samej godzinie, jaka była wyznaczona na ślub poza lokalem.
 8. Minimalne wyposażenie miejsca zawarcia małżeństwa poza lokalem:
  • Godło państwowe zawieszone lub ustawione w widocznym miejscu
  • Stół i krzesło dla kierownika USC
  • Krzesła dla narzeczonych i świadków
 9. Oprawę muzyczną zapewniają narzeczeni we własnym zakresie.
 10. Śluby poza lokalem USC w dni powszednie będą udzielane w godzinach pracy Urzędu.
 11. Śluby poza lokalem USC w soboty udzielane będą nie później niż o godz. 15.00.
 12. W szczególnych przypadkach godziny udzielania ślubów poza lokalem USC mogą ulec zmianie, każdorazowo za pisemną zgodą Burmistrza Miasta Augustowa. Dotyczy to ślubów udzielanych przez Burmistrza Miasta Augustowa.
 13. W niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy śluby nie będą udzielane

Regulamin stanowi załącznik Zarządzenia Burmistrza Miasta Augustowi z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
Barbara Puczyłowska - Kierownik
usc@urzad.augustow.pl
Tel. 87 643 42 39
Karol Anuszkiewicz
Tel. 87 643 42 38, kom.: 532 343 870