Jesteś tutaj

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Wypełnij wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 2. Zaznacz na wniosku, czy wypis i wyrys zostanie odebrany osobiście, czy też ma zostać wysłany pocztą.
 3. Do wniosku dołącz:
  1. dowód uiszczonej podstawowej opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność dopłaty, w zależności od objętości wypisu i wyrysu, łączna opłata nie przekroczy 250 zł,
  2. pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu Wnioskodawcy wraz z opłatą skarbową 17 zł, jeżeli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika,
  3. mapę z zaznaczonymi granicami terenu, którego ma dotyczyć wypis i wyrys - w przypadku inwestycji liniowej lub gdy wypis i wyrys będzie dotyczył części działki. 
 4. Złóż wniosek wraz z załącznikami.
 5. O możliwości odbioru dokumentu zostaniesz powiadomiony telefonicznie. Jednocześnie zostaniesz powiadomiony o ewentualnej konieczności dopłaty opłaty skarbowej. 

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 2. Załączniki wymienione w formularzu wniosku.

Opłaty:

a. od wypisu i wyrysu - wysokość opłaty skarbowej zależna jest od ilości stron formatu A4 wchodzących w skład wypisu i wyrysu:

- od wypisu: do 5 stron - 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł,

- od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą stronę formatu A4 - 20 zł, ale nie więcej niż 200 zł.

b.17 zł - opłata skarbowa za dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272.

 

Miejsce złożenia i odbioru:

Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Miejski w Augustowie
Biuro Obsługi Klienta
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów
Parter
 
Miejsce odbioru wypisu i wyrysu:
Urząd Miejski w Augustowie
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, pok. 313
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów
II Piętro lub za pośrednictwem poczty. 
 

Termin odpowiedzi:

Wniosek złożony z kompletem danych załatwiany jest średnio w ciągu 2 tygodni, maksymalnie - w ciągu 1 miesiąca. 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 1. Część terenów miasta Augustowa nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. W przypadku wątpliwości, czy wnioskowana nieruchomość posiada plan miejscowy należy zadzwonić pod numer
  87 643 42 17 lub 87 643 42 16.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 t.j.).

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Sprawę prowadzi:

Wydział Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, pok. 313.
Wioletta Wasilewska
Tel.: 87 643 42 16
 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Formularz elektroniczny:

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do urzędu na dostępnym formularzu w ePAUP:

Pismo ogólne do podmiotu publicznego