Jesteś tutaj

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

 1. Oboje rodzice przychodzą  osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego. 
 2. Wypełniają wniosek i oświadczenia na miejscu.

Wymagane dokumenty:

 1. Dokumenty tożsamości rodziców /do wglądu/.
 2. Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu /na miejscu w USC – wydruk generowany z Systemu Rejestrów Państwowych/.

Opłaty:

Zwolniono z opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
ul.  Młyńska 35

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Złożenie przez mężczyznę oświadczenia, że jest ojcem dziecka, złożenie przez matkę oświadczenia potwierdzającego ojcostwo oraz złożenie przez obojga oświadczeń o wyborze nazwiska dla dziecka następuje osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Ojcostwo można uznać jeszcze przed narodzeniem się dziecka, a najpóźniej - do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. 
 • Oświadczenie matki potwierdzające, że mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu ojcostwa jest ojcem dziecka, powinno być złożone jednocześnie z oświadczeniem mężczyzny albo w ciągu 3 miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny.
 • Uznanie ojcostwa może nastąpić również przed sądem opiekuńczym, a za granicą przed polskim konsulem, gdy przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.
 • Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki albo, gdy domniemanie takie zostało sądownie obalone (zaprzeczenie ojcostwa).
 • Przed Kierownikiem USC oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa mogą złożyć tylko osoby pełnoletnie, co do których nie istnieją podstawy do całkowitego ubezwłasnowolnienia. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą złożyć takie oświadczenia przed sądem opiekuńczym pod warunkiem ukończenia 16. roku życia. 
 • Przy uznaniu ojcostwa rodzice dziecka składają oświadczenia o wyborze nazwiska dla dziecka. Mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca. W razie braku zgody rodziców co do nazwiska dziecka, nosić ono będzie nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Dzieci pochodzące od tych samych rodziców noszą takie samo nazwisko.
 • Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania już ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda.
 • Kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo, gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.

Podstawa prawna:

 • Art. 72 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015r. poz. 2082 t.j. z późn. zm.),
 • Art. 63 i następne ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2064 t.j.).

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
Barbara Puczyłowska - Kierownik
usc@urzad.augustow.pl
Tel. 87 643 42 39
Karol Anuszkiewicz
Tel. 87 643 42 38, kom.: 532 343 870