Opłata miejscowa

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie Osiedla Wschód i Osiedla Zachód – jednostek pomocniczych Miasta Augustowa.
 2. Dzienne stawki opłaty miejscowej na obszarze miasta Augustowa określone są Uchwałą Nr LXXIV/666/23 Rady Miejskiej w Augustowie z 30 listopada 2023 r. w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej.
 3. Opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę za cały okres pobytu, najpóźniej w ostatniej jego dobie.
 4. Pobór opłaty miejscowej odbywa się w drodze inkasa.
 5. Opłatę od osób przebywających w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, schroniskach, obozowiskach turystycznych i innych jednostkach tego typu – pobierają kierownicy tych jednostek.
 6. Od osób przebywających w kwaterach prywatnych opłatę miejscową pobiera właściciel kwatery.
 7. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje inkasentom wynagrodzenie w wysokości 20% od sumy zainkasowanej opłaty.
 8. Do rozliczania przez inkasentów opłaty miejscowej służy kwitariusz przychodowy,który po zawarciu umowy zlecenia można pobrać w Wydziale Podatków i Opłat – pokój 212 i 214.

Opłaty:

Stawka opłaty miejscowej wynosi 3,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Uwagi:

Opłaty miejscowej nie pobiera się:

 1. pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. od osób przebywających w szpitalach;
 3. od osób niewidomych i ich przewodników;
 4. od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
 5. od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 70).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 2383 z późn. zm.).
 3. Uchwała nr LXXIV/666/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2023 roku poz. 6447)

Sprawę prowadzi:

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Augustowie
Tel.: 87-643-86-21, 87-643 -80-54
E-mail: podatki.oplaty@urzad.augustow.pl