Opłata targowa

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
 2. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa.
 3. Inkasentami opłaty targowej są:
 • na targowisku miejskim przy ul. Nowomiejskiej i w innych miejscach, w których prowadzony jest handel – dzierżawca targowiska miejskiego, z którym zawarta jest umowa dzierżawy - ATBS „KODREM” SPÓŁKA Z O.O.
 • na targowisku przy ul. Wypusty – Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Augustowie.
 1. Dzienne stawki opłaty targowej na obszarze miasta Augustowa określone są Uchwałą Rady Miejskiej w Augustowie nr XVII/148/15 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2015 roku poz. 4289).

Opłaty:

Dzienne stawki opłaty targowej:

 1. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra:
 • artykułów spożywczych własnej produkcji rolnej 1,50zł;
 • artykułów jubilerskich, zegarków, futer 12,00zł;
 • artykułów przemysłowych 4,00zł.
 1. Przy sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych:
 • z wozu konnego 1,00zł;
 • z ciągnika z przyczepą jednoosiową 6,00zł;
 • z ciągnika z przyczepą 8,50zł;
 • z samochodu osobowego, przyczepy o ładowności do 0,5 t, campingu 15,00zł;
 • z samochodu osobowego z przyczepą o ładowności do 0,5 t 18,50zł;
 • z samochodu dostawczego o ładowności do 1 t 16,50zł;
 • z samochodu dostawczego o ładowności do 5 t 21,00zł;
 • z samochodu dostawczego o ładowności powyżej 5 t 25,50zł;
 • z platformy, przyczepy 29,00zł;
 • z wózka ręcznego, leżaka, stolika 6,00zł.
 1. Przy sprzedaży z budki handlowej, wiaty, namiotu, straganu, placu:
 • do 3m2 zajmowanej powierzchni 6,00zł;
 • do 4m2 zajmowanej powierzchni 7,50zł;
 • powyżej 4m2 do 6m2 zajmowanej powierzchni 10,00zł;
 • powyżej 6m2 do 10m2 zajmowanej powierzchni 14,00zł;
 • powyżej 10m2 do 14m2 zajmowanej powierzchni 22,00zł;
 • powyżej 14m2 zajmowanej powierzchni 30,00zł.  
 1. Przy sprzedaży ze stołu pod zadaszeniem za każdy 1m2:
 • od sprzedaży artykułów własnej produkcji rolnej 2,50zł;
 • od sprzedaży artykułów przemysłowych i spożywczych 7,00zł.
 1. Przy sprzedaży ze stołu bez zadaszenia za każdy 1m2:
 • od sprzedaży własnej produkcji rolnej 2,00zł;
 • od sprzedaży artykułów przemysłowych i spożywczych 6,00zł.
 1. Przy sprzedaży artykułów ze straganu ubraniowego – stojaka: 9,50zł.

Uwagi:

 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
 2. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.
 3. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.
 4. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.
 5. Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa.
 6. Zwolnienia z podatku od opłaty targowej określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 70 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 poz. 2383 z późn. zm.).
 3. Uchwała nr XVII/148/15 w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2015 roku poz. 4289).
 4. Uchwała nr XX/174/16 o zmianie uchwały w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru (Dz. U. z 2016 roku poz. 1224).

Sprawę prowadzi:

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Augustowie
Tel.: 87 643-42-29, 87 643- 80-54
E-mail: podatki.oplaty@urzad.augustow.pl