Jesteś tutaj

Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

Nauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w  szkołach i przedszkolach, którzy posiadają wymagane kwalifikacje i zdadzą egzamin przed komisją egzaminacyjną – Miasto Augustów, jako organ prowadzący szkoły  i przedszkola nadaje stopień nauczyciela mianowanego w drodze decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty:

1. „Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego”

2. Załączniki:

  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego - poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
  • zaświadczenie dyrektora szkoły (formularz zaświadczenia dyrektora szkoły/przedszkola do pobrania w załącznikach),
  • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
  • kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 

Opłaty:

Brak.

 

Miejsce złożenia i odbioru:

-  Urząd Miejski w Augustowie Wydział Edukacji i Sportu, ul. Młyńska 35 pok. 210

 

Termin odpowiedzi:

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 sierpnia danego roku. W przypadku złożenia wniosku do dnia 31 października danego roku organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 grudnia danego roku.

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie do Podlaskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

 

Uwagi:

  Warunkiem nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest spełnienie łącznie następujących warunków:
- spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w art. 9 ustawy Karta Nauczyciela,

-odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego,
- zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

 

Nauczycielowi kontraktowemu spełniającemu w/w warunki, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nadaje Burmistrz Miasta Augustowa.

W przypadku niespełnienia przez nauczyciela w/w warunków do otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego Burmistrz odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

 

Załącznik do pobrania:

  • „Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego”
  • Klauzula informacyjna
  • Formularz zaświadczenia dyrektora szkoły-przedszkola

 

 

Sprawę prowadzi:

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Augustowie

telefon: 87 643 23 19

we@urzad.augustow.pl