Jesteś tutaj

Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

Nauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w  szkołach i przedszkolach, którzy posiadają wymagane kwalifikacje i zdadzą egzamin przed komisją egzaminacyjną – Miasto Augustów, jako organ prowadzący szkoły  i przedszkola nadaje stopień nauczyciela mianowanego w drodze decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty:

1. „Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego”

2. Załączniki:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego - poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 • zaświadczenie dyrektora szkoły (formularz zaświadczenia dyrektora szkoły/przedszkola do pobrania w załącznikach),
 • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 • kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 

Opłaty:

Brak.

 

Miejsce złożenia i odbioru:

-  Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60

-  Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Mickiewicza 1

 

 

Termin odpowiedzi:

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 sierpnia danego roku. W przypadku złożenia wniosku do dnia 31 października danego roku organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 grudnia danego roku.

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie do Podlaskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Uwagi:

  Warunkiem nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest spełnienie łącznie następujących warunków:
- spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w art. 9 ustawy Karta Nauczyciela,

-odbycie stażu zakończonego co najmniej dobrą oceną pracy,
- zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

 
Nauczycielowi kontraktowemu spełniającemu w/w warunki, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nadaje Burmistrz Miasta Augustowa.

W przypadku niespełnienia przez nauczyciela w/w warunków do otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego Burmistrz odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.);

 

Przepisy przejściowe dotyczące awansu zawodowego wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 • Nauczyciele zatrudnieni w dniu 1 września 2018 r. w szkole, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej pięcioletnim okresem pracy w szkole wyższej, z tym dniem uzyskują z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego, chyba że już uzyskali ten stopień na podstawie przepisów dotychczasowych (art. 124).
 • Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów (art. 125).
 • Do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 126).
 • W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest prowadzone według dotychczasowych przepisów (art. 127).
 • W przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, który do dnia 1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, ocena ta jest uwzględniana do oceny pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu (art. 129).

 

 

Załącznik do pobrania:

 • „Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego”
 • Klauzula informacyjna
 • Formularz zaświadczenia dyrektora szkoły-przedszkola

 

 

Sprawę prowadzi:

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Augustowie

telefon: 87 643 23 19

we@urzad.augustow.pl