Jesteś tutaj

Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

Nauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w  szkołach i przedszkolach, którzy posiadają wymagane kwalifikacje i zdadzą egzamin przed komisją egzaminacyjną – Miasto Augustów, jako organ prowadzący szkoły  i przedszkola nadaje stopień nauczyciela mianowanego w drodze decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe  oraz kopię aktu nadania  stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania   z realizacji tego planu,

c) przyczynach wydłużenia okresu stażu, zaliczenia dotychczas odbytego stażu oraz skrócenia okresu stażu ze wskazaniem podstawy prawnej, określonych w przepisach przejściowych art. 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy KN oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730),

3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

 

4) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 

Opłaty:

Brak.

 

Miejsce złożenia i odbioru:

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35

 

Termin odpowiedzi:

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 sierpnia danego roku. W przypadku złożenia wniosku do dnia 31 października danego roku organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 grudnia danego roku.

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie do Podlaskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Uwagi:

  Warunkiem nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest spełnienie łącznie następujących warunków:
- spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w art. 9 ustawy Karta Nauczyciela,

-odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego,
- zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

 

Nauczycielowi kontraktowemu spełniającemu w/w warunki, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nadaje Burmistrz Miasta Augustowa.

W przypadku niespełnienia przez nauczyciela w/w warunków do otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego Burmistrz odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 984),
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r.  poz. 2200),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r.  poz. 775 ze. zm.).

 

Sprawę prowadzi:

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Augustowie

telefon: 87 643 23 19

we@urzad.augustow.pl

 

Załączniki do pobrania:

  • Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
  • Zaświadczenie