Jesteś tutaj

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Instrukcja obsługi krok po kroku

 1. Pobierz i wypełnij wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wnioski dostępne są:

 • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1,
 • w Biurze Obsługi Mieszkańca – wejście od ul. Wojska Polskiego 1,
 • w pokoju nr 11 – parter budynku – wejście od podwórka,
 • na stronie internetowej http://mops-augustow.pbip.pl - w zakładce: Świadczenie wychowawcze (500+).
 1. Jeśli to koniecznie do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 2. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek należy złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie (w Biurze Obsługi Mieszkańca – wejście od ul. Wojska Polskiego 1 lub w pokoju nr 11 (parter budynku – wejście od podwórka), lub drogą elektroniczną.
 3.  E-wnioski można składać:
 • za pomocą portalu www.empatia.mrpips.gov.pl – weryfikacja wniosku podpisem kwalifikowanym (umożliwia dwukierunkową wymianę korespondencji),
 • PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej – weryfikacja podpisu za pomocą obowiązujących w systemie bankowym, ZUS oraz ePUAP zasad autoryzacji (umożliwia jednokierunkową wymianę korespondencji, tj. służy wyłącznie złożeniu wniosku).
 1. Odbierz decyzje osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie w Biurze Obsługi Mieszkańca, wejście od ul. Wojska Polskiego.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny należy dołączyć do wniosku o ustalenie świadczenia wychowawczego jedynie w przypadku wnioskowania o przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko.

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.5) każdego członka rodziny;
 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
 • wysokości dochodu,
 • wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
 • wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
 • wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
 1. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.
 1. Ponadto do wniosku należy dołączyć dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)); wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,
 • umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
 1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych  alimentów, lub
 2. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Miejsce odbioru:

 1. Decyzje w sprawach o świadczenia wychowawcze można odbierać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie w Biurze Obsługi Mieszkańca, wejście od ul. Wojska Polskiego.
 2. Nieodebrane decyzje doręczone będą za pośrednictwem poczty lub zostaną doręczone przez gońca.

Termin odpowiedzi:

 1. Jeśli wniosek zostanie prawidłowo złożony w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, to świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., będzie wypłacone w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 2. Jeśli wniosek złożony zostanie po trzech miesiącach od startu programu, to decyzja i wypłata świadczeń będą uzależnione od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek zostanie złożony do 10 dnia miesiąca (włącznie), to wydanie decyzji i wypłata świadczenia za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca. Wniosek złożony po 10. Dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata świadczenia będą najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie przyznania/odmowy przyznania świadczenia wychowawczego służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

Uwagi:

 1. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 2. W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 3. W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest brak wydania dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym w odrębnych przepisach terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195),
 2. Rozporządzenie Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 214),
 3. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 2. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.),
 3. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 4. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Sprawę prowadzi:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1
Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS w Augustowie
Irena Wiatrowska
Tel.: 87 644 54 30
Email: mops@urzad.augustow.pl