Jesteś tutaj

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
 2. Dołącz załączniki do wniosku. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 3. Udaj się do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych, Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. 203  i złóż wniosek.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek żołnierza o uznanie za żołnierza samotnego.
 2. Załączniki do wniosku:
 • karta powołania do czynnej służby wojskowej (kserokopia) wystawiona przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w przypadku żołnierza zaświadczenie o odbywaniu czynnej służby wojskowej wystawione przez dowódcę jednostki wojskowej,
 • zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,
 • cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych, ponadto zaświadczenie o zameldowaniu się w tym lokalu na pobyt stały,
 • akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiający lokal mieszkalny albo dom mieszkalny, jako przedmiot odrębnej własności żołnierza a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
 • oświadczenie żołnierza, że nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego,
 • oświadczenie żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania,
 • oświadczenie żołnierza, że nie jest w związku małżeńskim i prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,
ul. Młyńska 35, pok. 203.

Termin odpowiedzi:

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawa szczególnie skomplikowana.

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 1. Zgodnie z art. 127 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy jest żołnierz w czynnej służbie wojskowej lub osoba, której doręczono kartę powołania do tej służby, niebędąca w związku małżeńskim, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmująca lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowana na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.
 2. Zgodnie z art. 59 ww. ustawy, „Żołnierzami w czynnej służbie wojskowej są osoby, które odbywają lub pełnią następujące jej rodzaje:
 • zasadniczą służbę wojskową;
 • przeszkolenie wojskowe;
 • ćwiczenia wojskowe;
 • służbę przygotowawczą;
 • okresową służbę wojskową;
 • służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”.
 1. Zgodnie z art. 131 ust. 5 ww. ustawy, żołnierzom uznanym za samotnych, odbywającym ćwiczenia wojskowe trwające poniżej trzydziestu dni nie pokrywa się należności mieszkaniowych.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Art. 127.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego.

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,
Inspektor Małgorzata Maciąg
Tel.: 87 643 80 51
Email: malgorzata.maciag@urzad.augustow.pl