Jesteś tutaj

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
 2. Dołącz załączniki do wniosku. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 3. Udaj się do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych, Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. 203  i złóż wniosek.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek żołnierza lub uprawnionego członka rodziny o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
 2. Załączniki do wniosku:
 • karta powołania do czynnej służby wojskowej (kserokopia), w przypadku żołnierza zaświadczenie o odbywaniu służby wystawione przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień lub dowódcę jednostki wojskowej,
 • dokumenty potwierdzające osiąganie określonego dochodu np.:
  • zaświadczenie o dochodach tych członków rodziny,  którzy pozostają na wyłącznym utrzymaniu składającego wniosek,
  • zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych),
  • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości otrzymywanych zapomóg,
  • kserokopia (oryginał do wglądu) ostatniego odcinka świadczenia rentowego lub emerytalnego,
  • oświadczenie o wysokości dochodów z innych źródeł lub ich braku.
 • dokumenty do wglądu:
  • akt małżeństwa,
  • akt urodzenia dziecka.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,
ul. Młyńska 35, pok. 203.

Termin odpowiedzi:

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawa szczególnie skomplikowana.

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 1. Zgodnie z art. 128 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej „Członkami rodziny żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową, pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu, są jego małżonek, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”. Przepisu tego nie stosuje się do osób wymienionych w tym przepisie, jeśli utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania, z wyjątkiem żony żołnierza.
 2. Zgodnie z art. 59 ww. ustawy „Żołnierzami w czynnej służbie wojskowej są osoby, które odbywają lub pełnią następujące jej rodzaje:
 • zasadniczą służbę wojskową,
 • przeszkolenie wojskowe,
 • ćwiczenia wojskowe,
 • służbę przygotowawczą,
 • okresową służbę wojskową,
 • służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Art. 127.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych
Inspektor Małgorzata Maciąg
Tel.: 87 643 80 51
Email: malgorzata.maciag@urzad.augustow.pl