Jesteś tutaj

Ustalanie i wypłacanie żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
 2. Pobierz, wypełnij i wydrukuj Zaświadczenie o kwocie wynagrodzenia pracownika, który odbył ćwiczenia wojskowe.
 3. Dołącz Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 4. Udaj się do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych, Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. 203  i złóż wniosek.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego.
 2. Załączniki do wniosku:
 • Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych, wystawione przez dowódcę jednostki wojskowej, w dniu zwolnienia z ćwiczeń wojskowych albo po dniu zwolnienia;
 • Zaświadczenie o kwocie wynagrodzenia (netto) pracownika, który odbył ćwiczenia wojskowe, wystawione przez:
  • pracodawcę – dla żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy - będących pracownikami lub pozostającymi w stosunku służby,
  • naczelnika urzędu skarbowego – dla żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, prowadzących działalność gospodarczą.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,

ul. Młyńska 35, pok. 203.

Termin odpowiedzi:

Do 7 dni. Termin ten może być przekroczony w przypadku konieczności oczekiwania na opublikowanie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

Udokumentowany wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie, uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, powinien zostać złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Art.119a.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy.
 4. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego.
 2. Zaświadczenie o kwocie wynagrodzenia pracownika, który odbył ćwiczenia wojskowe.

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Inspektor Małgorzata Maciąg
Tel.: 87 643 80 51
Email: malgorzata.maciag@urzad.augustow.pl