Jesteś tutaj

Udostępnienie spisu wyborców

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o udostępnienie spisu wyborców.
  2. Wypełniony wniosek złóż w Wydziale Spraw Społecznych i Administracyjnych, Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. 203).
  3. Jeżeli wystąpią nieprawidłowości w spisie wyborców zgłoś reklamację (pisemnie lub ustnie do protokołu).

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,
ul. Młyńska 35, pok. 203.

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Uwagi:

  1. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miejskim w Augustowie  urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.
  2. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miejskim w Augustowie urzędzie gminy.
  3. Burmistrz Wójt powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.).
  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2020.851 t.j.)

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców w wyborach

Sprawę prowadzi:

 

 

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Zastępca Kierownika Katarzyna Chmielewska

Telefon 087 643 80 51

Email: katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl

Inspektor Małgorzata Maciąg

Telefon 087 643 80 51

Email: malgorzata.maciag@urzad.augustow.pl

 

POWIĄZANIA