Jesteś tutaj

Udostępnienie rejestru wyborców

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.
 2. Wypełniony wniosek złóż w Wydziale Spraw Społecznych i Administracyjnych, Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. 203.
 3. Jeżeli wystąpią nieprawidłowości w rejestrze wyborców zgłoś reklamację (pisemnie lub ustnie do protokołu).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,
ul. Młyńska 35, pok. 203

Termin odpowiedzi:

3 dni od daty złożenia reklamacji.

Tryb odwoławczy:

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Uwagi:

 1. Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w Urzędzie Miejskim w Augustowie. urzędzie gminy.
 2. Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:
 1. pominięcia wyborcy w rejestrze,
 2. wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,
 3. niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru,
 4. ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze Augustowa.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.).
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2020.851 t. j.)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. 2017.1316 t.j.)

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Sprawę prowadzi:

 

 

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Zastępca Kierownika Katarzyna Chmielewska

Telefon 087 643 80 51

Email: katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl

Inspektor Małgorzata Maciąg

Telefon 087 643 80 51

Email: malgorzata.maciag@urzad.augustow.pl

 

POWIĄZANIA