Jesteś tutaj

Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
 2. Dołącz załączniki do wniosku. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 3. Udaj się do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych, Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. 203  i złóż wniosek.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek żołnierza lub małżonki żołnierza o pokrywanie należności mieszkaniowych.
 2. Załączniki do wniosku:
 • zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub małżonka żołnierza jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny oraz określające wysokość należności mieszkaniowych z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat;
 • cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych, ponadto zaświadczenie o zameldowaniu się w tym lokalu na pobyt stały;
 • akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiający lokal mieszkalny albo dom mieszkalny, jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub małżonki żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania;
 • zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza, podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby;
 • decyzję administracyjną o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo decyzję administracyjną o uznaniu za żołnierza samotnego;
 • oświadczenie żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,

ul. Młyńska 35, pok. 203.

Termin odpowiedzi:

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

Osobami uprawnionymi o ubieganie się pokrywania należności i opłat mieszkaniowych są:

 1. Żołnierz uznany za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, odbywający czynną służbę wojskową.
 2. Żołnierz uznany za samotnego w okresie odbywania przez niego czynnej służby wojskowej.

Żołnierz ma obowiązek powiadomić Urząd Miejski w Augustowie w terminie 7 dni od zaistnienia następujących okoliczności, w wyniku których utracił prawo do pokrywania należności mieszkaniowych:

 1. Zwolnienie z pełnienia (odbywania) służby, przed upływem okresu podanego w zaświadczeniu z WKU, będącego załącznikiem do wniosku.
 2. Przestał być samotnym lub posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
 3. Nastąpiła zmiana tytułu prawnego żołnierza do lokalu (domu) mieszkalnego, a w szczególności gdy:
 • ustało prawo do najmu lub zajmowania lokalu (domu) mieszkalnego,
 • wyzbył się on prawa do zajmowania lub własności lokalu (domu) mieszkalnego,
 • wynajmuje on (podnajmuje) lokal (dom) mieszkalny osobom trzecim albo oddał go do bezpłatnego używania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Art. 131.

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowej.

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych
Inspektor Małgorzata Maciąg
Tel.: 87 643 80 51
Email: malgorzata.maciag@urzad.augustow.pl