Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

08/01/2024
Składamy wyrazy głębokiego współczucia Panu Andrzejowi Zarzeckiemu...
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
08/01/2024
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  
08/01/2024
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sporu. Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Augustowie celem przygotowania umów o dofinansowanie - Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, ul. Młyńska 35, pokój 204, tel. 87 643 80 65.
08/01/2024
Statystyka publiczna cyklicznie realizuje badania ankietowe wśród moieszkańców naszego regionu.
Mieszkańcy zdecydują o imieniu Domu Seniora
08/01/2024
Do Burmistrza i Rady Miejskiej wpłynęła petycja grupy mieszkańców, aby Augustowskiemu Centrum Aktywności Seniorów nadać imię Świętego Jana Pawła II. Jednocześnie sceptyczni wobec propozycji okazali się przedstawiciele augustowskich organizacji senioralnych oraz Rada Seniorów.