Jesteś tutaj

Otwarty nabór kandydatów na członków Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

Wszystkie organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie Augustowa mogą zgłaszać swoich przedstawicieli na członków Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

Kandydaci mogą być zgłaszani w ramach następujących obszarów:

1) pomoc społeczna, działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

2) ochrona, promocja zdrowia i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) kultura fizyczna, sport;

4) turystyka i krajoznawstwo, rekreacja, promocja miasta;

5) nauka, edukacja, oświata i wychowanie; kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa narodowego, ochrona środowiska;

6) działania na rzecz osób starszych.

Termin zgłoszenia kandydatur wynosi 14 dni od momentu ogłoszenia naboru, tj. do dnia 1 grudnia 2021 r.

Zgłoszenie kandydatów odbywa się zgodnie z określonym wzorem karty zgłoszenia do Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do której dołącza się:

- imienną rekomendację kandydata na członka Augustowskiej Rady Pożytku Publicznego;

- oświadczenie kandydata na członka Augustowskiej Rady Pożytku Publicznego;

- klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;

- aktualny odpis KRS lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny organizacji.

Zgłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie, bądź nadsyłać drogą pocztową na adres: ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów z dopiskiem: „Augustowska Rada Pożytku Publicznego”.

Po zakończeniu naboru lista kandydatów zostanie upubliczniona, następnie zostanie zorganizowane spotkanie wyborcze organizacji pozarządowych. W głosowaniu będą mogły wziąć udział osoby, które przedłożą na spotkaniu pełnomocnictwo do głosowania (zgodne z określonym wzorem).

Szczegółowe zasady organizacji i trybu działania Rady określa Uchwała NR X/85/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

PLIKI

ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon pelnomocnictwo_rada.doc40 KB
Plik karta_zgloszenia.docx23.43 KB