Jesteś tutaj

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Augustów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Augustów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych.

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa:

Zadania służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych na cele publiczne, wymienione w art. 17 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Rodzinny Ogród Działkowy nie może wykorzystywać otrzymanych środków na:

1) inny cel niż określony w Umowie,

2) dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano-wykonawczy),

3) realizację zadania na nieruchomościach nie stanowiących terenu ROD.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację celową.

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są: Rodzinne Ogrody Działkowe zlokalizowane na terenie Miasta Augustów, legitymujące się tytułem prawnym do władania nieruchomością.

3. Wysokość środków przeznaczonych na dotację celową:

1) W roku 2024 na udzielenie dotacji celowej przewidziano kwotę w wysokości
50 000,00 zł.

4. Termin, miejsce i sposób składania wniosków:

1) Wniosek o udzielenie dotacji celowej należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego pok. 101 w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego (decyduje data wpływu do Urzędu);

2) Wniosek należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do Załącznika do uchwały Nr XLVII/473/2022 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Augustowie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli;

3) Do wniosku należy dołączyć:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na których położony jest ROD,

b) dokument uprawniający do wystąpienia w imieniu wnioskodawcy,

c) oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku,

d) informacja o posiadaniu środków własnych na realizację zadania,

e) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, jeśli planowane prace wymagają takiego postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) w sytuacji, gdy Stowarzyszenie nie jest zobowiązane do uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia należy wskazać podstawę prawną takiego odstępstwa.

5. Tryb i termin rozpatrywania wniosków:

1) rozpatrzeniu zostaną poddane wnioski kompletne pod względem formalnym;

2) w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany (pisemnie) do ich usunięcia bądź uzupełnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania;

3) za uchybienia formalne uznaje się:

a) niezłożenie wniosku na formularzu, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2,

b) złożenie wniosku przez osoby lub podmioty nieuprawnione,

c) złożenie wniosku bez podpisu osoby/osób uprawnionych do jego złożenia,

d) złożenie wniosku wypełnionego w sposób nieczytelny uniemożliwiający jego odczytanie,

e) niewypełnienie wszystkich pól formularza wniosku, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2,

f) złożenie wniosków bez wymaganych załączników,

4) wniosek nie podlega rozpatrzeniu jeżeli:

a) zostanie złożony przez nieuprawniony podmiot,

b) zostanie złożony po wykonaniu zadania lub w trakcie realizacji zadania,

c) zostanie złożony po terminie,

d) braki lub wady nie zostaną usunięte we wskazanym zakresie i terminie;

6. Informacja o środkach odwoławczych:

1) złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznaczne z uzyskaniem dotacji;

2) rozstrzygnięcie o przyznanie dotacji celowej nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie;

3) przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Augustów w 2024 r.

7. Informacje dodatkowe:

1) udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie pisemnej umowy o udzielenie dotacji celowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

2) udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu wg wzoru wniosku o rozliczenie dotacji stanowiący Załącznik Nr 2 do Załącznika do uchwały Nr XLVII/473/2022 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Augustowie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli;

3) szczegółowe informacje o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

 

PLIKI

ZałącznikRozmiar
Plik ogloszenie_rod_2024.docx15.62 KB