Jesteś tutaj

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie przy ul. 3 Maja 19

B U R M I S T R Z

M I A S T A     A U G U S T O W A

o  g  ł  a  s  z  a

drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na  sprzedaż    zabudowanej  nieruchomości,

położonej  w Augustowie,
przy ul.3 Maja 19,

oznaczonej Nr geodez.3438/2 o pow.1810  m kw.,
objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00013316/8.

Cena wywoławcza 750 000, 00 zł.  

Wadium  150 000,00 zł.

 

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalną i mieszkalno – usługową.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 Nieruchomość znajduje się na obszarze  układu urbanistycznego miasta Augustowa, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach znak  KL.WKZ/534/96/d/80 z dnia 13 listopada 1980r. pod Nr 96. Budynek położony przy ul. 3 Maja 19  ujęty jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych pod Nr ewid.66.

W razie wystąpienia w granicach nieruchomości sieci, które kolidować będą z inwestycją, nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci.

 

Przetarg odbędzie się dnia 29 listopada 2016 r. o godz.9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy 3   Maja 60. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Wadium należy wnieść  w pieniądzu  w terminie do 23 listopada 2016 r. na rachunek  Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87124052111111000049216440.

 

 Pierwszy przetarg odbył się 02.09.2016 r.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek .

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia dowodu tożsamości a w odniesieniu
do podmiotów gospodarczych  wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw  osób reprezentujących te podmioty.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt  1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r.  poz. 1774 z późn.zm.) .

Wadium zwraca  się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak
nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia
 lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione  przez uczestnika przetargu, który  przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
 a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
 w Augustowie  ul.3 Maja 60 oraz opublikowane na stronie internetowej urzędu http://www.urzad.augustow.pl/

 i w Biuletynie Informacji Publicznej  http://um-augustow.pbip.pl/.

 

Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje udzielane są w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie,
ul.3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

 

 

LINKI