Jesteś tutaj

Trwa nabór wniosków do programu Razem bezpieczniej w 2017 r.

Podlaski Urząd  Wojewódzki zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie (Dz. U. tekst jed. 2016, poz. 239 ze zm) do składania projektów w sprawie „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 – 2017”.

Celem głównym programu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa i społeczności lokalnych, realizowane w trzech celach szczegółowych:

  1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych  ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa (maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu 100 000 zł).
  2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży (maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu 100 000 zł).
  3. Edukacja dla bezpieczeństwa (maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu 100 000 zł).

Wnioski należy przedłożyć w wersji papierowej w liczbie 2 egzemplarzy wraz z wymaganymi załącznikami oraz tożsamej wersji elektronicznej (opisana płyta CD/DVD) w terminie  do 31 stycznia 2017 r.

Szczegóły dotyczące trwającego naboru, w tym wzory dokumentacji oraz dokumentacja pomocnicza znajdują się na stronie: http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/procedur/