Jesteś tutaj

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr geodez. 717/26 i 1980 położonej w Augustowie przy ul. Produkcyjnej.

B U R M I S T R Z

M I A S T A     A U G U S T O W A

o  g  ł  a  s  z  a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na  sprzedaż    niezabudowanej  nieruchomości,

położonej  w Augustowie,
przy ul. Produkcyjnej,

oznaczonej Nr geodez. 717/26 i 1980 o łącznej powierzchni  2,5912 ha,
objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00033000/6.

Cena wywoławcza  1 089 081 , 00 zł + 23%VAT. 

Wadium 150 000,00 zł.
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny  przemysłowo -  składowe (zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane, inne bazy i zaplecza)

 

Nieruchomość jest objęta w części  decyzją OSW.6220.2.2016 Wójta Gminy Augustów z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku od obwodnicy Sztabina do obwodnicy Augustowa wraz z budową obwodnicy Białobrzeg”

 

Z uwagi na w/w decyzję może powstać ograniczenie w zabudowie nieruchomości związane z lokalizacją dróg  przewidzianych w ramach obwodnicy Białobrzeg. Nabywca nieruchomości nie będzie występował z tego tytułu z roszczeniem wobec Gminy Miasto Augustów.

 

Uzyskanie warunków przyłączenia i przyłączenie  nieruchomości do sieci elektroenergetycznej  (w tym koszt przyłączenia) leży po stronie nabywcy.

 

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań innych niż te, które wynikają  decyzji OSW.6220.2.2016 Wójta Gminy Augustów z dnia 6 lipca 2018 r.

 

Nieruchomość położona jest na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  Podstrefa Augustów.

Podmiotem zarządzającym jest:

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. Noniewicza 49

16-400 Suwałki

http://www.ssse.com.pl/

Tel./fax (+48 87) 565 22 17, 565 24 49
e-mail: ssse@ssse.com.pl
e-mail: suwalki@ssse.com.pl
e-mail: g.czauz@ssse.com.pl

Wszelkich informacji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSSE Podstrefa Augustów udziela zarządzający.

Nabywca nieruchomości będzie związany przepisami dotyczącymi funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych oraz postanowieniami regulaminu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który jest dostępny w siedzibie Strefy oraz na stronie http://www.ssse.com.pl/.

Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przysługuje prawo pierwokupu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.).

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z regulaminem SSSE oraz   warunkami prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze Strefy.

 

W razie wystąpienia w granicach nieruchomości sieci, które kolidować będą z inwestycją, nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci.

 

Nieruchomość nie jest indywidualnie wpisana do rejestru zabytków natomiast  znajduje się na obszarze   wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych woj. suwalskiego pod Nr 5, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach  z dnia 09.02.1979r. znak: Kl. WKZ 534/5/d/79 jako Zespół Kanału Augustowskiego.

 

Przetarg odbędzie się 6 listopada 2019r.  o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy 3   Maja 60.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Wadium należy wnieść  w pieniądzu  w terminie do  30 października 2019 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie

Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.

 

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia dowodu tożsamości a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych  wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw  osób reprezentujących te podmioty.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt  1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j.Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn.zm.).

Wadium zwraca  się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione  przez uczestnika przetargu, który  przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej:   bip.um.augustow.pl.

 

Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje udzielane są w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul.3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

PLIKI