Jesteś tutaj

Nabór na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Audytora  Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Kandydaci aplikujący na stanowisko inspektora powinni posiadać wykształcenie wyższe oraz posiadać kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego. Znać  regulacje prawne z zakresu m.in.: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i prawo zamówień publicznych. Znać standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych - Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r.

Osoba pełniąca obowiązki na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. zapewnienie prawidłowej realizacji audytu wewnętrznego i kontroli jednostek organizacyjnych Miasta poprzez wspieranie Burmistrza i kierowników jednostek podległych w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej – zadania zapewniające oraz czynności doradcze jak też sprawy wynikające z ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie: ul. 3 Maja 60, 16 – 300 Augustów, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Augustowie” w terminie do 18 lipca 2019 r. do godz. 15.30 (liczy się termin wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.