Jesteś tutaj

Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Zamówień Publicznych w Wydziale Organizacyjno-Prawnym

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Zamówień Publicznych w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Kandydaci aplikujący na stanowisko inspektora powinni posiadać wykształcenie wyższe. Niezbędne jest także posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy, w tym doświadczenie w stosowaniu PZP. Znać  przepisy prawa z zakresu ustaw: Prawo zamówień publicznych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, o drogach publicznych, o finansach publicznych, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny w zakresie dotyczącym zawierania umów cywilnoprawnych.

Osoba pełniąca obowiązki na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. koordynacja udzielania zamówień publicznych w Urzędzie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i uregulowaniami wewnętrznymi, przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Burmistrza w zakresie organizacji udzielania zamówień publicznych oraz powoływania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzanie planu zamówień publicznych Urzędu oraz koordynowanie i kontrola jego aktualizowania i realizacji.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie: ul. 3 Maja 60, 16 – 300 Augustów, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektora w Referacie Zamówień Publicznych w Wydziale Organizacynjo - Prawnym w Urzędzie Miejskim w Augustowie” w terminie do 18 lipca 2019 r. do godz. 15.30 (liczy się termin wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.