Jesteś tutaj

Uzupełniający nabór do Komitetu Rewitalizacji

W środę, 21 marca 2018 r. Burmistrz Augustowa ogłosił uzupełniający otwarty nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasta Augustów.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Augustów (Kaczy Dołek, Lipowiec, Centrum I, Koszary) oraz przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą do aktywnego uczestnictwa w pracach komitetu. 

Otwarty nabór trwa od dnia 21 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30. Zgłoszenie chęci przystąpienia do komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji, którą należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta osobiście lub korespondencyjnie.

Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Augustowa. Uczestnictwo w komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, ani dieta. Kadencja komitetu trwa do czasu zakończenia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów.

Szczegółowe warunki udziału w otwartym naborze są opisane w Uchwale Nr XLV/432/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasta Augustów.

 

ARTYKUŁY POWIĄZANE