Jesteś tutaj

Zapraszamy do zgłaszania deklaracji chęci pozyskania dofinansowania na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła

Gmina Miasto Augustów przygotowuje się do realizacji projektu pt. ,,Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa”, w ramach którego Samorząd Augustowa, po uzyskaniu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, udzielać będzie dofinansowania do 65% kosztów wymiany pieców węglowych poprzez zakup i montaż instalacji kotłów elektrycznych, olejowych, spalających biomasę lub paliwa gazowe.

Wszystkich chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do składania wstępnych deklaracji, na które czekamy do 5 września 2017 r. do godz. 15:30 (deklaracje należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 60 w Augustowie). Deklaracje mogą składać osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania zgłaszanym do projektu budynkiem mieszkalnym, położonym w granicach administracyjnych Augustowa, nie posiadające zobowiązań finansowych wobec Augustowa, a także zobowiązujące się do pokrycia wkładu własnego, tj. m.in. 35% kosztów wymienianej instalacji.

Liczba uczestników projektu zgłaszanego o dofinansowanie z RPO WP jest ograniczona do 400. Wszystkie złożone deklaracje zostaną poddane weryfikacji. O ostatecznej liście uczestników projektu decydować będzie poziom redukcji emisji CO2 wynikający z montażu instalacji.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać podczas spotkania informacyjnego, które odbędzie się w Miejskim Domu Kultury przy ul. Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie w czwartek, 31 sierpnia i w piątek, 1 września o godz. 17:30. Uczestnicy spotkań zostaną zapoznani z warunkami projektu i możliwościami otrzymania dofinansowania. Zaprezentowany zostanie także wzór deklaracji i sposób jej wypełnienia. Zebrani będą mieli możliwość zadawania pytań specjalistom z branży.

Serdecznie zapraszamy do składania deklaracji chęci pozyskania dofinansowania na wymianę kotłów i wspólnej dbałości o czyste środowisko!

Uwaga! Nabór deklaracji przystąpienia do projektu pt. „Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa” prowadzony jest w celu zebrania informacji niezbędnych do opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w/w projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.4. Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. Warunkiem przystąpienia do realizacji w/w projektu będzie otrzymanie przez Gminę Miasto Augustów dofinansowania ze środków RPOWP 2014-2020 i z tego względu złożenie i przyjęcie deklaracji uczestnictwa nie stwarza po stronie zgłaszającego roszczenia o dofinansowanie.