Jesteś tutaj

Dofinansowanie na tworzenie produktów sieciowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa

O dofinansowanie maksymalnie w wysokości do 70% mogą ubiegać się konsorcja małych i średnich przedsiębiorstw, które w ramach projektu utworzą lub będą rozwijać innowacyjne produkty sieciowe, wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji na terenie co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej. W ramach konkursu wsparcie otrzymają produkty o znaczeniu ponadregionalnym, będące gotową ofertą spakietyzowanych usług, które opierają się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, funkcjonujących jako spójna koncepcja, którą łączyć będzie wspólna marka produktu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców, czyli z lidera konsorcjum – wnioskodawcy oraz co najmniej 2 członków konsorcjum. Każde z podmiotów prowadzących działalność gospodarczą musi stanowić małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Każdy projekt obejmować powinien:

  • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,
  • rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
  • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Na dofinansowanie projektów przeznaczono łącznie 430 mln złotych. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie musi wynosić 10 mln złotych.

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi maksymalnie do 70% dla woj. podlaskiego.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie: https://tinyurl.com/nx3mm3m