Jesteś tutaj

Plan działania UM w Augustowie

Plan działania Urzędu Miejskiego w Augustowie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2023

 

1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2021 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz. 1062), zwana dalej „Ustawą”, ma na celu poprawę dostępności podmiotów publicznych, dzięki której osoby ze szczególnymi potrzebami, w sposób możliwie samodzielny będą mogły korzystać z usług publicznych. Kluczowa wydaje się być zmiana podejścia do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami oraz wynikające z tego podejmowanie działań eliminujących istniejące bariery.

Rozwiązania zapisane w Ustawie wypełniają zapisy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Warto zwrócić uwagę, że Ustawa wprowadza rozwiązania szersze, Konwencja zobowiązuje do zapewnienia dostępności w wymiarze architektonicznym, Ustawa zaś dodatkowo nakazuje również zapewnienie dostępności w zakresie cyfrowym i komunikacyjno – informacyjnym.

Zgodnie z zapisami Ustawy (art.14 ust. 1) każdy podmiot publiczny ma obowiązek wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności. Jednym z zadań koordynatora (art. 14 ust. 2) jest przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 Ustawy plan ten wraz z danymi kontaktowymi koordynatora powinien być umieszczony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

2. Dotychczasowe działania podejmowane w Urzędzie Miejskim w Augustowie  na rzecz zapewnienia dostępności.

Zadaniem Urzędu Miejskiego w Augustowie jest realizowanie zasad samorządności lokalnej ukierunkowane na podnoszenie poziomu życia mieszkańców miasta. W związku z tym prowadzony jest szereg działań mających na celu realizację potrzeb interesariuszy, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Biorąc pod uwagę publiczny charakter urzędu do grona interesariuszy należą przedstawiciele różnych środowisk, np. klienci urzędu, pracownicy, przedsiębiorcy, goście.

Zgodnie z danymi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie w 2020 r. liczba osób w rodzinach pobierających wsparcie ze względu na niepełnosprawność wynosiła 207. Osoby pobierające świadczenia wypłacane przez ZUS z orzeczoną niezdolnością do pracy w Augustowie to w roku 2020 ok. 900 osób. Wyniki badań prowadzonych przez ONZ mówią, że światowa populacja osób niepełnosprawnych to ok. 15% ludności. Dlatego tak ważne jest, żeby dostęp do usług publicznych był w równym zakresie dostępny dla wszystkich obywateli.

Zgodnie z wymaganiami Ustawy w Urzędzie został powołany zespół ds. zapewnienia dostępności do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W skład zespołu powołano koordynatora ds. dostępności architektonicznej, koordynatora ds. dostępności cyfrowej i koordynatora ds. dostępności komunikacyjno-informacyjnej.

W ustawowym terminie na stronie podmiotowej BIP został opublikowany raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego. Raport został przekazany również zgodnie z zapisami ustawy do ministra do spraw rozwoju regionalnego.

W zakresie dostępności architektonicznej wykonano:

 • Przed budynkiem właściwie oznakowane, odpowiedniej wielkości, dobrze usytuowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych/osób ze szczególnymi potrzebami
 • właściwej szerokości drzwi wejściowe, wyróżniające się kolorystycznie na tle ściany,
 • system komunikacji pionowej – w budynku dostępna winda,
 • jednolity system oznaczenia pokoi,
 • szerokie korytarze bez przeszkód,
 • na każdym piętrze jest przynajmniej jedna toaleta dla osób poruszających się na wózku,
 • na drogach ewakuacyjnych jest dźwiękowa i wizualna sygnalizacja ostrzegawcza i naprowadzająca,
 • na posadzce strefy ruchu są kolorystycznie wyróżnione od innych stref, materiały wykończeniowe podłóg są matowe – niepowodujące refleksów świetlnych;
 • schody oraz poręcze zgodne z wymaganiami.

W zakresie dostępności cyfrowej:

 • na stronach internetowych znajdują się deklaracje dostępności,
 • istnieje możliwość powiększenia strony, zwiększenia kontrastu,

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • zainstalowano pętlę indukcyjną w Biurze Obsługi Klienta,
 • istnieje możliwość załatwienia spraw z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się między innymi poprzez adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl,
 • wyznaczono pracownika do świadczenia usługi pomocy dla osoby ze szczególnymi potrzebami,
 • zamontowano przy drzwiach tabliczki informacyjne w języku brajla z nazwą wydziału,
 • podpisano umowę o świadczenie usług z tłumaczem języka migowego.

3. Kierunki działania w ramach planu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

W planie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności zaproponowano działania w trzech obszarach architektonicznym, cyfrowym i komunikacyjno – informacyjnym. Zaproponowane działania pozwolą na budowanie otwartego i przyjaznego Urzędu.

Architektoniczne:

 1. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy (montaż planów tyflograficznych na wszystkich piętrach urzędu),
 2. Opracowanie procedury korzystania z pomocy psa asystującego na terenie Urzędu,
 3. Instalacja oznaczeń FON (fakturowe) wszędzie gdzie to potrzebne (dojścia do budynku, schody, itp.).

 

Informacyjno – komunikacyjne:

 1. Montaż pętli indukcyjnej w sali konferencyjnej oraz kasie Urzędu Miejskiego,
 2. Montaż nakładek z tekstem w języku brajla na poręczach,
 3. Opracowanie procedury oraz wyznaczenie i przeszkolenie pracowników do świadczenia usługi pomocy dla osoby ze szczególnymi potrzebami,
 4. Umożliwienie kontaktu z urzędem osobom z niepełnosprawnością słuchu poprzez wysłanie SMS, MMS w celu łatwej komunikacji,
 5. Opracowanie listy alternatywnych sposobów komunikacji oraz publikacja na stronie Urzędu, podmiotowym BIP oraz w dokumentach informacji o zakresie działalności placówki (Numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, kontakty audio i video w różnych komunikatorach)
 6. Przygotowanie wzoru wniosku o zapewnienie dostępności oraz stworzenie procedury reakcji na wniosek o kontakt w formie jakiej oczekuje od Urzędu osoba ze szczególnymi potrzebami,
 7. Opracowanie procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków w ramach postępowania skargowego o zapewnienie dostępności,
 8. Przygotowanie wewnętrznego dokumentu zawierającego przykładowe zapisy o zapewnieniu dostępności, które będą stosowane w umowach zawieranych przez Urząd.

 

Cyfrowe:

 1. Opracowanie i zamieszczenie na stronie internetowej informacji o zakresie prowadzonej działalności w postaci pliku elektronicznego, który można odczytać maszynowo,
 2.  Dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 3. Opracowanie nowej strony urzędowej całkowicie zgodnej ze standardami WACG 2.1.

 

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon plan_dzialania_um_w_augustowie.pdf1.38 MB