Jesteś tutaj

Zgłoś projekt do Programu Rewitalizacji Augustowa

W ostatnich latach w Polsce bardzo popularne stało się słowo „rewitalizacja”. Słowo to wywodzi się z łaciny i powstało w wyniku połączenia przedrostka re- oraz słowa vita co dosłownie oznacza ożywienie, przywrócenie do życia. Dziś w ramach rewitalizacji zakłada się równoczesne działanie w wielu sferach przestrzeni miejskiej (społecznej, gospodarczej, technicznej, przestrzennej i in.), tak aby obszar znajdujący się w gorszej kondycji, skutecznie wydobyć z kryzysu.

W Augustowie za obszary zdegradowane, które wymagają rewitalizacji uznane zostały następujące jednostki: Centrum I, Kaczy Dołek, Koszary, Lipowiec. Obecnie tworzony jest Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Augustowa. Jest to dokument strategiczny, na podstawie którego można będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na działania w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej, zmierzające do wyprowadzenia obszarów o dużym natężeniu niekorzystnych zjawisk ze stanu kryzysowego.

Należy jednocześnie pamiętać, że przedsięwzięcia nie wpisane do GPR nie uzyskają  dofinansowania w ramach funduszy zewnętrznych przeznaczonych na rewitalizację. W związku z powyższym uprzejmie prosimy wszystkie instytucje działające na terenie naszego miasta o przeanalizowanie planów działań na najbliższe lata. Jeśli znajdują się tam przedsięwzięcia, które wpisują się w działania z zakresu rewitalizacji na terenie wyżej wymienionych obszarów Augustowa, prosimy o ich zgłoszenie do Programu.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, który zamieszczony jest poniżej. Formularz należy wypełnić oddzielnie dla każdego przedsięwzięcia i wysłać na adres mailowy: Fundusze.Zewnetrzne@urzad.augustow.pl lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Augustowie do dnia 31.03.2016 r.

Szczegółowe informacje na temat Programu Rewitalizacji i sposobu wypełniania formularzy można uzyskać w Wydziale Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Augustowie pod numerem telefonu: 87 643 12 39.

PLIKI

ZałącznikRozmiar
Plik Fiszka projektowa12.34 KB