Jesteś tutaj

Zaproszenie do składania ofert na obsługę w zakresie wyceny nieruchomości i sporządzenie opracowania - inwentaryzacji w 2020 r.

ZAPROSZENIE

do składania ofert na obsługę w zakresie wyceny nieruchomości
i sporządzanie opracowania – inwentaryzacji 

 

 1. Zamawiający:

Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

 E-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl, strona: http://um-augustow.pbip.pl

Tel. 087 643 42 10, fax. 087 643 42 11

NIP 846-15-29-116, REGON 790670817

 1. Określenie trybu zamówienia: usługa
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zaproszenia do składania ofert z ogłoszeniem, zgodnie z § 5 ust.1 lit. c) Zarządzenia Burmistrza Miasta Augustowa nr 746/17 z dnia
  22 czerwca 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania zamówień publicznych
  o wartości szacunkowej do 30 000 EURO w Urzędzie Miejskim w Augustowie.
 3. Przedmiot zamówienia:

Wycena nieruchomości na potrzeby Gminy Miasto Augustów w 2020 r. w zakresie:
- obsługa bieżąca Zamawiającego w zakresie wyceny nieruchomości.

- sporządzanie opracowań – inwentaryzacji w celu oznaczenia przedmiotu odrębnej własności lokali.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

-  Agnieszka Litwiejko – tel. 87 643 80 60,

-  Michał Salik - tel. 87 643 42 23.

 1. Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia: od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 2. Dokumentację zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski
  w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pok. nr 4, tel. 087 643 42 23.
 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta, pok. nr 7 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, do dnia
  18 grudnia 2019 r. do godz. 900.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18 grudnia 2019 r.
o godzinie 1015.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i siedzibę (adres) Wykonawcy. Koperta powinna zostać opisana w następujący sposób:

 

 

……………………………………

……………………………………

(Nazwa Wykonawcy)

……………………………………

……………………………………

(Siedziba -adres Wykonawcy)

Gmina Miasto Augustów

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

Oferta na:

Obsługę w zakresie wyceny nieruchomości i sporządzanie opracowania – inwentaryzacji

 

 

 

 

 

 


 

 1. Kryteria wyboru oferty (w punktach i procentach)

 

 1. przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

-  Cena – 60%

-  Doświadczenie osób wyznaczonych  do realizacji zadania – 40 %

 

 1. ocena oferty będzie wyrażona w punktach i zostanie dokonana zgodnie z wzorem:
  LP = CN /CB x 0,6 + D

Gdzie:

LP – liczba punktów

CN – cena oferty najtańszej

CB – cena oferty badanej

D – punkty doświadczenia

0,6 - kryterium cenowe

 

 1. ustalając cenę oferty według poszczególnych pozycji formularza cenowego Zamawiający przyjmie następujące mnożniki: a1 – x6, a2 – x13, a3 – x9, b1 – x1, b2 – x1, c – x11, d – x1, e – x2, f1 – x1, f2 – x1, g1 – x1, g2 – x1, h – x1, i – x8, j – x3,k – x2, l – x1, ł1 – x1, ł2 – x1, m1 – x3, m2 – x50, n1 – x1, n2 –x1, o1 – x1, p - x1, r –x20, s – x1.

 

Zamawiający przy ocenie nie będzie brał pod uwagę  cen skrajnych usług.

Za cenę skrajną Zamawiający uzna cenę wysoko odbiegającą od ceny deklarowanej przez innych Oferentów dla danej usługi(cena rażąco niska jest mniejsza o 50%
od ceny innych Oferentów).

Odrzucona cena skrajna za usługę zostanie pomniejszona od łącznej ceny składowej.

Pomniejszona cena składowa będzie ceną oferty.

Ustalona przy zastosowaniu powyższych mnożników cena będzie składową
do wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

 1. do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał cenę brutto całości zamówienia.

 

 1. Punktacje za doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania Zamawiający przyjmie według następującej skali:

 

- za okres mniejszy niż 1 rok – 0 pkt,

- za okres od 1 do 5 lat – 10 pkt,

- za okres od 5 do 10 lat – 20 pkt,

- za okres od 10 do 15 lat – 30 pkt,

- za okres ponad 15 lat – 40 pkt,

 

W przypadku wskazania kilku osób wyznaczonych do realizacji zadania 

Zamawiający przyjmie do oceny najdłuższe doświadczenie zawodowe.

Ustalona punktacja będzie składową do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 1. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 100 punktów

 

 1. za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów
   
 2. w przypadku uzyskania przez Oferentów jednakowej liczby punktów, Zamawiający przeprowadzi pomiędzy Oferentami dodatkowe negocjacje.

 

 1.   Termin związania ofertą: 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 2. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:

 1. Dysponują uprawnieniami do wykonania zamówienia.
  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Zostali zaproszeni do składania ofert przez Zamawiającego.
  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 1. Zawartość oferty:

Oferta powinna zawierać:

1. wypełniony formularz ofertowy

2. wypełniony formularz cenowy

3. wypełniony formularz - Wykaz osób, które będą uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia
4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do podpisania oferty.
(np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej)

5. Poświadczoną za zgodności z oryginałem kserokopię odpisu uprawnień zawodowych.

Oferta wypełniona na formularzach innych niż przedłożone przez Zamawiającego
w załącznikach do oferty będzie podlegać odrzuceniu.
Oferta niekompletna będzie podlegać odrzuceniu.

 

 1. Zamawiający zastrzega:

- możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i na każdym etapie,

- możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najniższej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na opracowanie dokumentacji,

- możliwość prowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi Wykonawcami przed zawarciem umowy.

W wyniku negocjacji nie może zostać ustalona cena wyższa niż wskazana w ofercie.

Augustów 09.12.2019 r.

PLIKI

ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon ogloszenie_rzeczoznawca_2020.doc107.5 KB