Jesteś tutaj

XXXV sesja Rady Miejskiej w Augustowie

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 10 czerwca 2021 r. (czwartek)  o godz. 9.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), XXXV sesja Rady Miejskiej w Augustowie.

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w obradach XXXV sesji Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania sesji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie  Wolne wnioski oraz omówienie interpelacji i zapytań radnych. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.

Proponowany porządek posiedzenia XXXV sesji Rady Miejskiej w Augustowie:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Omówienie Raportu o stanie Gminy Miasta Augustów za 2020 rok.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasta Augustów za 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Augustowa wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium za 2020 rok Burmistrzowi Miasta Augustowa.
 10. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok.
 11.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. określenia wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  2. zmiany uchwały Nr XXVII/299/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów,
  3. zmiany uchwały Nr XXVII/300/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  4. zmiany uchwały Nr XXVIII/308/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilonoprawny, przypadających Gminie Miasto Augustów lub jej jednostkom organizacyjnym,
  5. zmian budżetu miasta na 2021 rok,
  6. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034,
  7. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi radnego Rady Miejskiej w Augustowie na uchwałę Nr XXXIII/372/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy oraz udzielenia odpowiedzi na skargę,
  8. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi radnej Rady Miejskiej w Augustowie na uchwałę Nr XXXIII/373/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
 12. Wolne wnioski oraz omówienie interpelacji i zapytań radnych.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem

 

Przewodnicząca

                                                                                               Rady Miejskiej w Augustowie

                                                                                                      (-) Alicja Dobrowolska