Jesteś tutaj

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 29 kwietnia 2021 r. (czwartek)  o godz. 9.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), XXXIII sesja Rady Miejskiej w Augustowie.

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w obradach XXXII sesji Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania sesji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie  Wolne wnioski oraz omówienie interpelacji i zapytań radnych. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. W Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

Proponowany porządek posiedzenia XXXIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa na 2020 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2020 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Augustowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za rok 2020.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. nadania medalu "Za zasługi dla miasta Augustowa",
  2. nadania medalu "Za zasługi dla miasta Augustowa",
  3. zmiany uchwały Nr XXVIII/305/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
  4. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  5. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasta Augustów,
  6. podziału Gminy Miasta Augustów na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  7. wykazu kąpielisk w roku 2021 na terenie Gminy Miasto Augustów oraz określenia sezonu kąpielowego,
  8. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego,
  9. zmian budżetu miasta na rok 2021,
  10. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034,
  11. wygaśnięcia mandatu radnego,
  12. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy,
  13. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.
 1. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji RM z 25.03.2021 r.
 2. Wolne wnioski oraz omówienie interpelacji i zapytań radnych.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca

                                                                       Rady Miejskiej w Augustowie

                                                                             (-) Alicja Dobrowolska