Jesteś tutaj

Wspólne posiedzenie Komisji do spraw Budżetu z Komisją Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców,  że 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek)  o godz. 12.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) wspólne posiedzenie Komisji do spraw Budżetu z Komisją Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/305/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasta Augustów.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Augustów na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2021.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034.

9. Prezentacja wraz z omówieniem postępu prac na prowadzonych inwestycjach miejskich.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. W Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

                                                                                  Z poważaniem

                                                                       Przewodniczący Komisji do spraw Budżetu

                                                                                 (-)Emilian Jasyen Al-Khameri

Przewodniczący Komisji Rozwoju

                      (-)Dariusz Ostapowicz