Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
21/04/2023
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – wypoczynek letni.
21/04/2023
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – wypoczynek letni.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych.
21/04/2023
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych.
21/04/2023
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie, ogłasza nabór uczestników do realizacji projektu partnerskiego pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” –  projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert
18/04/2023
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, odbędzie się 20 kwietnia 2023 roku o godz
Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert
18/04/2023
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – wypoczynek letni, odbędzie się 20 kwietnia 2023 roku o godzinie