Jesteś tutaj

Program ”Rodzina 500 plus”

Od 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195). W Augustowie realizacją zadań wynikających z ustawy będzie zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie – Dział Świadczeń Rodzinnych. Świadczenie wychowawcze jest to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Kryterium dochodowe dotyczyło będzie jedynie rodziców, bądź opiekunów, którzy będą ubiegać się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko. Świadczenie będzie przysługiwało, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł (1.200 zł – jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne). Podstawę do przyznania świadczenia wychowawczego na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. stanowić będą dochody za rok 2014, z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wzory oświadczeń niezbędnych do ustalania dochodu rodziny, wymaganych w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko zawiera rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 214). Wnioski dostępne będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie w Dziale Świadczeń Rodzinnych, ul. Wojska Polskiego 1 oraz na stronie http://mops-augustow.pbip.pl. Wnioski o przyznanie świadczeń będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie osobiście lub  drogą elektroniczną od 1 kwietnia 2016 r. Rodzice lub opiekunowie chcący otrzymać świadczenie od kwietnia mają 3 miesiące na złożenie wniosku, wówczas MOPS ustali prawo i wypłaci należność (z wyrównaniem od kwietnia) najpóźniej w ciągu 3 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionych dokumentów.

Do programu „Rodzina 500+” rodzice będą mogli dołączyć w dowolnym momencie. Wówczas MOPS wypłaci świadczenia od miesiąca złożenia wniosku. Na  podstawie składanych od 1 kwietnia br. dokumentów świadczenie będzie wypłacane w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. W kolejnych okresach prawo do świadczenia będzie ustalone na rok od 1 października do 30 września następnego roku. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.

Wypłacane świadczenie nie będzie miało wpływu na pobierane przez rodzinę świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wypłacane z pomocy społecznej, w tym dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

 

Więcej informacji będziemy  przekazywać Państwu  na bieżąco na stronach podanych poniżej oraz w Przeglądzie Powiatowym.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Augustowie

LINKI