Jesteś tutaj

Posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 25 października 2022 r. (wtorek) o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 z możliwością udziału z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/20/18 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/399/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 r.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/519/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Augustów za rok szkolny 2021/2022.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie posiedzenia.

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący Komisji Społeczno-Oświatowej

 Rady Miejskiej w Augustowie

/-/

Mirosław Zawadzki