Jesteś tutaj

Polemika do Listu do redakcji opublikowanego w "Przeglądzie Powiatowym"

W odpowiedzi na List do redakcji autorstwa Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej, jaki został opublikowany w nr 30 „Przeglądu Powiatowego” z dn. 28.07.2016 r., Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik oświadcza, że zawarte w liście informacje i zarzuty są nieprawdziwe.

W odniesieniu do tematu przebudowy Miejskiego Domu Kultury stwierdza się, że wyłonione w drodze przetargu biuro projektowe ma swoją siedzibę w Olecku a nie Białymstoku. Koncepcja przebudowy jest już zatwierdzona, a w chwili obecnej przygotowywany jest projekt budowlany, którego jednym z elementów jest uzyskanie zgody konserwatora. Zakres projektu przebudowy zakłada wyburzenie starego budynku magazynowego i garaży znajdujących się w podwórzu oraz wybudowanie w tym miejscu nowego skrzydła siedziby Augustowskich Placówek Kultury. Nie są planowane prace związane z przebudową frontu budynku. Koncepcja przebudowy zakłada stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego Domu Kultury, odpowiadającego na potrzeby mieszkańców Augustowa oraz dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. W ramach przebudowy planowane jest stworzenie małej sali widowiskowej na poddaszu budynku. Rozbudowane zostaną istniejące pracownie oraz zostaną oddane do użytku dwie nowe sale wielofunkcyjne, w których odbywać się będą kameralne koncerty oraz zajęcia zespołów muzycznych, teatru piosenki, zajęcia plastyczne. Projekt przebudowy zakłada stworzenie pomieszczeń z przeznaczeniem dla augustowskich organizacji pozarządowych i miejscem spotkań dla nich. Zostanie zagospodarowane podwórze budynku przy Rynku Zygmunta Augusta 9, tak aby w przyszłości można było w tym miejscu organizować plenerowe koncerty kameralne. Sugerowana w liście sprzedaż kamienicy przy Rynku Zygmunta Augusta 9 nie pokryłaby kosztów wybudowania nowego obiektu wraz z wyposażeniem. Dla przykładu budowa Domu Kultury w warszawskiej dzielnicy Ursynów o powierzchni użytkowej ok. 1700 m2 to koszt przekraczający 6,8 mln zł. Warto także dodać, że budowa nowego obiektu niesie też ze sobą wysokie koszty funkcjonowania – utrzymanie np. Suwalskiego Ośrodka Kultury pochłania kilka milionów złotych rocznie z budżetu miasta Suwałk. Odnosząc się do zarzutu, że „remont obecnego domu kultury kosztował krocie” informuję, że projekt „Modernizacji pracowni artystycznych i pomieszczeń użytkowych APK – szansą na podniesienie atrakcyjności życia młodzieży” zakończony w 2012 r. współfinansowany był ze środków Lokalnej Grupy Rybackiej pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Całkowity koszt remontu wynosił 138 701 zł, z czego 97 tys. zł stanowiło dofinansowanie z LGR. Augustowskie Placówki Kultury pozyskały ponadto 60 tys. zł dotacji na wyposażenie nowych pracowni z programu „Infrastruktura domów kultury” zarządzanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Odnosząc się do drugiej części listu i zarzutów związanych z tworzeniem Augustowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej należy odróżnić od siebie prowadzone niezależnie i dwutorowo procesy:

1. Utworzenie Podstrefy Augustów w ramach Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – samorząd miasta Augustowa wnioskuje do Prezesa Rady Ministrów o rozszerzenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i utworzenie Podstrefy Augustów. Jesteśmy na etapie kompletowania pełnej dokumentacji, która jest wymagana do decyzji, jaka zostanie podjęta w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów. Włączenie Augustowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej umożliwi przedsiębiorcom korzystanie z pomocy publicznej udzielanej w formie zwolnień z podatku dochodowego, stanowiącej pomoc regionalną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub kosztów nowych miejsc pracy. Wielkość pomocy publicznej sięga do 70% kosztów utworzenia przedsiębiorstwa dla małych przedsiębiorców, 60% w przypadku średnich przedsiębiorców, a 50% w przypadku dużych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, którzy zainwestują w Augustowie będą też mogli liczyć na ulgi podatkowe gwarantowane prawem lokalnym, np. w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości.

2. Uzbrojenie terenów Augustowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej odbywa się z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP), poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne. Koszt tej inwestycji to 9,7 mln zł, z czego dotacja z RPOWP wyniesie 9,2 mln zł. Realizacja projektu „Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie” odbywać się będzie zgodnie z wymogami dotyczącymi późniejszego zbycia terenów inwestycyjnych. Oznacza to, że po pierwsze: tereny powinny zostać zbyte pod tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej: przedsiębiorstwa średnie zatrudniają mniej niż 250 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR, natomiast przedsiębiorstwa małe zatrudniają mniej niż 50 pracowników, a ich roczny obrót wynosi max. 10 mln EUR). Po drugie: uzbrojone tereny inwestycyjne powinny zostać zbyte w ciągu 3 lat od zakończenia realizacji projektu, co w przypadku Augustowa oznacza, że mamy czas na znalezienie chętnych inwestorów do końca 2021 roku. Samorząd miasta Augustowa jest przekonany, że w tym okresie powstaną w Strefie nowe firmy, oferujące mieszkańcom miejsca pracy.