Jesteś tutaj

Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu: Komisji Rewizyjnej, Komisji do spraw Budżetu, Komisji Społeczno-Oświatowej, Komisji Rozwoju, Komisji Uzdrowiskowej, Komisji skarg, wniosków i petycji

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 15 maja 2024 r. (środa) o  godz. 9:00 odbędzie  się  wspólne  posiedzenie  Komisji  Rady  Miejskiej w Augustowie: Komisji Rewizyjnej; Komisji do spraw Budżetu; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej; Komisji skarg, wniosków i petycji. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Komisji Rewizyjnej; Komisji do spraw Budżetu; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej; Komisji skarg, wniosków i petycji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie.
 4. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie.
 5. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Społeczno- Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.
 6. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie.
 7. Wybór       Przewodniczącego         i       Zastępcy       Przewodniczącego         Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie.
 8. Wybór     Przewodniczącego      i    Zastępcy     Przewodniczącego      Komisji     skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie.
 9. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasto Augustów za 2023 rok.
 10. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok przez Komisje Rady Miejskiej w Augustowie: Komisję do spraw Budżetu; Komisję Społeczno-Oświatową; Komisję Rozwoju; Komisję Uzdrowiskową; Komisję skarg, wniosków i petycji.
 11. Zaopiniowanie przez Komisję Społeczno - Oświatową Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/680/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Augustów w 2024 roku.
 12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023 - 2026.
 1. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2023, z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Augustów na lata 2023-2025 oraz przedstawienie potrzeb związanych z wykonywaniem tego zadania w gminie Miasto Augustów.
 2. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
 3. Sprawozdanie  z  realizacji  programu  współpracy  Miasta  Augustowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za rok 2023.
 4. Sprawozdanie z działalności Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie za rok 2023.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Komisji do spraw Budżetu; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej; Komisji skarg, wniosków i petycji.
 7. Wypracowanie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Augustowie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Augustów za 2023 rok i wniosku w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa.
 8. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/ - /

Dariusz Ostapowicz