Jesteś tutaj

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości na sprzedaż rękodzieła na Rynku Zygmunta Augusta

BURMISTRZ

MIASTA AUGUSTOWA

ogłasza

pierwszy  przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości na okres od 15.05.2020 r.  do 15.09.2020 r.  

1) Stanowisko Nr 1 o pow.  10, 00  m kw stanowiące  część działki Nr 3196/3 położonej
w Augustowie przy  Rynku Zygmunta Augusta, z przeznaczeniem pod sprzedaż pamiątek, wyrobów artystycznych, biżuterii, rękodzieła związanego z regionem augustowskim (bez możliwości sprzedaży okularów).

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw  Nr SU1A/00022462/2.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy wynosi
2480, 00 zł + 23%VAT.

Wadium  480, 00 zł.

2) Stanowisko Nr 2  o pow. 10, 00  m kw stanowiące część działki Nr 3196/3 położonej
w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta , z przeznaczeniem pod sprzedaż pamiątek, wyrobów artystycznych, biżuterii, rękodzieła związanego z regionem augustowskim (bez możliwości sprzedaży okularów).  

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw  Nr SU1A/00022462/2.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres  dzierżawy wynosi
2480,00  zł + 23%VAT.

Wadium 470, 00 zł.

3) Stanowisko Nr 3  o pow. 10, 00  m kw stanowiące część działki Nr 3196/3 położonej
w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta , z przeznaczeniem pod sprzedaż pamiątek, wyrobów artystycznych, biżuterii, rękodzieła związanego z regionem augustowskim (bez możliwości sprzedaży okularów). 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw  Nr SU1A/00022462/2.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres  dzierżawy wynosi
 2480,00 zł + 23%VAT.

Wadium 460, 00 zł.

4) Stanowisko Nr 4  o pow. 6, 00  m kw stanowiące część działki Nr 3256  położonej
w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta , z przeznaczeniem pod sprzedaż pamiątek, wyrobów artystycznych, biżuterii, rękodzieła związanego z regionem augustowskim (bez możliwości sprzedaży okularów). 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw  Nr SU1A/00013776/0.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres  dzierżawy wynosi
1488,00  zł + 23%VAT.

Wadium 280, 00 zł

5) Stanowisko Nr 5 o pow. 10, 00  m kw stanowiące część działki Nr 3256  położonej
w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta , z przeznaczeniem pod sprzedaż  pamiątek, wyrobów artystycznych,  biżuterii, rękodzieła związanego z regionem augustowskim (bez możliwości sprzedaży okularów). 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw  Nr SU1A/00013776/0.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres  dzierżawy wynosi
2480,00 zł + 23%VAT.

Wadium 450, 00 zł

6) Stanowisko Nr 6  o pow. 8, 00  m kw stanowiące część działki Nr 3256  położonej
w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta , z przeznaczeniem pod sprzedaż obrazów,  pamiątek, wyrobów artystycznych,  biżuterii, rękodzieła związanego z regionem augustowskim (bez możliwości sprzedaży okularów). 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw  Nr SU1A/00013776/0.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres  dzierżawy wynosi
1984,00  zł + 23%VAT.

Wadium 380, 00 zł

 

Przetarg odbędzie się  23 kwietnia 2020 r.  o godz. 12 00  w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Augustowie przy ulicy 3   Maja 60. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Wadium należy wnieść  w pieniądzu  w terminie do 16 kwietnia 2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie
Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.

 

 

 

 

 

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.

Nieruchomość znajduje się na obszarze  układu urbanistycznego miasta Augustowa, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach znak  KL.WKZ/534/96/d/80 z dnia 13 listopada 1980r. pod Nr 96.

Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WKZ 534/977/d/93 z dnia 6 grudnia 1993r., Nr rej.A-978.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.

Nieruchomości są wolne od obciążeń nie są przedmiotem zobowiązań.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.

Do przetargu nie będą dopuszczone osoby mające zaległe zobowiązania finansowe ( na dzień wpłacenia wadium) wobec Gminy Miasta Augustów.

Dzierżawca zobowiązany będzie do  zagospodarowania nieruchomości zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Wylicytowany czynsz dzierżawny będzie należało wpłacić przed podpisaniem umowy. 

Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie ul.3 Maja 60 oraz opublikowane na stronie internetowej urzędu: urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej:   bip.um.augustow.pl

Szczegółowe informacje udzielane są w lokalu Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 (w tym projekt  umowy), pokój Nr 4, tel. 87 643480 60. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z projektem umowy .                                                                                                                                       

Burmistrz Miasta Augustowa

 

PLIKI