Jesteś tutaj

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Społeczno- Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 28 listopada 2023 r. /wtorek/ o godz.1500  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno- Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia realizowania zadań własnych Gminy Miasta Augustów.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

  6. Sprawy różne.

  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 Przewodnicząca

Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie

/Magdalena Śleszyńska/