Jesteś tutaj

Ogłoszenie o obradach XLIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędą się obrady XLIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.

 4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasta Augustów za 2021 rok.

 5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasta Augustów za 2021 rok.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Augustowa wotum zaufania.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium za 2021 rok Burmistrzowi Miasta Augustowa.

 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa na 2021 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2021 r.

 10. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok.

 11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu miasta na 2022 rok,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034.

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej z 28.04.2022 r.

 2. Wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem

 

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

/-/

Alicja Dobrowolska