Jesteś tutaj

Ogłoszenie o obradach LXIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędą się obrady LXIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie .

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Augustowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za rok 2022.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2022 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2022, z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Miasta Augustowa na lata 2020-2022 oraz przedstawienie potrzeb związanych z wykonywaniem tego zadania w gminie Miasto Augustów.
 7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Augustów na lata 2023-2025,

b) uchwalenia Statutu Uzdrowiska Augustów,

c) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Augustów,

d) przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Augustów na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022,

e) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Augustów na lata 2023-2027 z perspektywą na lata 2028-2031” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Augustów na lata 2023-2027 z perspektywą na lata 2028-2031”,

f) przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Augustów na lata 2022-2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Augustów na lata 2022-2030”,

g) przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Augustów na lata 2022-2038 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Augustów na lata 2022-2038,

h) wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Augustowie do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

i) Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego,

j) zmian budżetu miasta na rok 2023,

k) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036.

 1. Przyjęcie protokołów z obrad: LXII sesji Rady Miejskiej z 23.02.2023 r.; LXIII sesji Rady Miejskiej z 16.03.2023 r.
 2. Wolne wnioski.
 3.  Zamknięcie obrad.

                                                                                                                Z poważaniem

Przewodnicząca

                                                                                              Rady Miejskiej w Augustowie

                                                                                                                       /-/

                                                                                                         Alicja Dobrowolska