Jesteś tutaj

Ogłoszenie o obradach LVII sesji Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

 

 

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 21 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędą się obrady LVII sesji Rady Miejskiej w Augustowie zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561).

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

b) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

c) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,

d) zmiany Uchwały nr XLVIII/494/2022 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji na terenie Miasta Augustów,

e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023-2026,

f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

g) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

h) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

i) zmian budżetu miasta na rok 2022,

j) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2036.

3. Informacja w sprawie podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2023 rok.

4. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                               Z poważaniem

 

                                                                                               Przewodnicząca

                                                                                   Rady Miejskiej w Augustowie

                                                                                                          /-/

                                                                                             Alicja Dobrowolska