Jesteś tutaj

Ogłoszenie o obradach LV sesji Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 22 września 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędą się obrady LV sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.

 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 1. zmiany Uchwały Nr LIII/519/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

 2. określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych, kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej, obowiązkowej kaucji w ramach zawieranych przez Gminę Miasto Augustów z inwestorem umów o finansowym jej udziale w budowie,

 3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

 4. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres 10 lat,

 5. ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania,

 6. zmian budżetu miasta na rok 2022,

 7. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2036.

5. Przyjęcie protokołów z obrad: L sesji Rady Miejskiej z 30.06.2022 r.; LI sesji Rady Miejskiej z 3.08.2022 r.; LII sesji Rady Miejskiej z 23.08.2022 r.; LIII sesji Rady Miejskiej z 24.08.2022 r.; LIV sesji Rady Miejskiej z 31.08.2022 r.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem

 

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

/-/

Alicja Dobrowolska