Jesteś tutaj

Ogłoszenie o LXXIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 30 listopada 2023 r. (czwartek) o  godz.  1230  w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Miejskiego  w  Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędą się obrady LXXIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

 

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Augustowa z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Augustowa na lata 2021-2024.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Augustowa w sprawie podatku rolnego i leśnego na 2024 rok.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników zgłoszonych na kadencję 2024-2027 w wyborach uzupełniających,
  2. zmiany uchwały nr LXXIII/650/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Szkaplerznej w Augustowie na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
  3. powierzenia realizowania zadań własnych Gminy Miasta Augustów,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres 30 lat,
  5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 20 lat,
  6. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028,
  7. zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej,
  8. zmiany uchwały Nr XXVIII/307/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Miasta Augustowa,
  9. zmiany uchwały Nr XXVIII/308/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia

3 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających


charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Augustów lub jej jednostkom organizacyjnym,

 1. zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej,
 2. zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej,
 3. zmian budżetu miasta na rok 2023,
 4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036.
 1. Przyjęcie protokołu z obrad LXXIII sesji Rady Miejskiej z 26 października 2023 r.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                           Z poważaniem

 

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

/ - /

Alicja Dobrowolska