Jesteś tutaj

Ocena sanitarna wody w Wodociągu Augustów z dnia 27.02.2023

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 338), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań w dniu 13.02.2023r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę, w punktach zgodności z Wodociągu Augustów
stwierdza, że:
woda w Wodociągu Augustów jest przydatna do spożycia przez ludzi .

Uzasadnienie
W dniu 13.02.2023r. zarządca wodociągu Augustów w ramach kontroli wewnętrznej pobrał w punktach zgodności do badań laboratoryjnych 5 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (1 próbkę ze Stacji Uzdatniania Wody oraz 4 próbki z sieci wodociągu Augustów) w zakresie monitoringu parametrów grupy A. Badania w/w próbek zostały wykonane przez Laboratorium SGS Polska, ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna i opisane w Sprawozdaniach z pobierania i badań Nr: SB/17466/02/2023, SB/17467/02/2023, SB/17468/02/2023, SB/17469/02/2023, SB/17470/02/2023, wszystkie z dnia 20.02.2023r.
Analiza wyników badań wykazała, że wszystkie próbki wody w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).
Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Augustów. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.
Niniejsza ocena obowiązuje do czasu wydania kolejnej oceny.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
Agata Augusewicz

Otrzymuje:
1. Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o., ul. Filtrowa 2, 16-300 Augustów
Do wiadomości :
1. Burmistrz Miasta Augustowa
2. Wójt Gminy Augustów
3. BŻ
4. HD

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon ocena_sanitarna_wody.pdf203.63 KB