Jesteś tutaj

Ocena sanitarna wody

Ocena sanitarna wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań w dniu 11.12.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę, w punktach zgodności z Wodociągu Augustów
stwierdza, że:
woda w Wodociągu Augustów jest przydatna do spożycia przez ludzi.
Uzasadnienie
W dniu 11.12.2023 r. zarządca wodociągu Augustów w ramach kontroli wewnętrznej pobrał w punktach zgodności do badań laboratoryjnych 3 próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z sieci oraz 1 próbkę wody w Stacji Uzdatniania Wody z wodociągu Augustów w zakresie monitoringu parametrów grupy A. Badania w/w próbek zostały wykonane przez Laboratorium SGS Polska, ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna i opisane w Sprawozdaniach z pobierania i badań Nr: SB/159519/12/2023, SB/159424/12/2023, SB/159425/12/2023, SB/159430/12/2023 z dnia 18.12.2023 r. Analiza wyników badań wykazała, że wszystkie próbki wody w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).
Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Augustów. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.
Niniejsza ocena obowiązuje do czasu wydania kolejnej oceny.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Augustowie
Agata Augusewicz

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon ocena_sanitarna.pdf142.53 KB