Jesteś tutaj

OCENA SANITARNA WODY

OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych  do badań laboratoryjnych w dniach 08.02.2021r., 11.03.2021r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę i próbki wody pobranej w dniu 23.03.2021r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z Wodociągu Augustów

stwierdza, że:

woda w Wodociągu Augustów jest przydatna do spożycia przez ludzi

w zakresie parametrów grupy A.

Uzasadnienie

 

W dniu 08.02.2021r. zarządca wodociągu Augustów, w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody w tym wodociągu, pobrał do badań laboratoryjnych z sieci wodociągu próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu parametrów grupy A. Badania w/w próbek zostały wykonane przez Laboratorium Laboratorium SGS  Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna i opisane w Sprawozdaniach z badań Nr SB/10443/02/2021, SB/10445/02/2021, SB/10446/02/2021, SB/10449/02/2021, SB/10452/02/2021 z dnia 15.02.2021r..

Analiza wyników badań wykazała, że 4 próbki wody spełniają wymagania w zakresie parametrów grupy A, natomiast 1 próbka w zakresie parametrów fizykochemicznych  nie odpowiadała wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Stwierdzono przekroczenie parametru mętność (wynik:1,06+0,32 NTU, winno być do 1,0 NTU).

 W związku z powyższym zarządca przeprowadził działania naprawcze i w dniu 11.03.2021r. ponownie pobrał próbkę wody w zakresie parametru mętność. Badanie próbki wody nie wykazało już przekroczenia.

W dniu 23.03.2021r. w celu weryfikacji wyniku otrzymanego od zarządcy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrał próbkę wody z Wodociągu Augustów.  Badanie w/w próbki (sprawozdanie  w załączeniu) również nie wykazało przekroczenia parametru mętność.

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w Wodociągu Augustów.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Augustowie

Agata Augusewicz

 

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon ocenakwwod.augustowgr.aii_2021.pdf301.74 KB