Jesteś tutaj

Ocena Państowowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat oceny jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. poz. 2233 ze zm.), § 4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 29.06.2022 r. przez organizatora z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na jeziorze Sajno – cypel „Generalski Róg” dz.ew.nr 4380/1 obręb 5, p.n. „Miejsce do kąpieli obozu ZHR nad jez. Sajno 2022”

orzeka, że woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli na jeziorze Sajno – cypel „Generalski Róg” dz.ew.nr 4380/1 obręb 5 p.n. „Miejsce do kąpieli obozu ZHR nad jez. Sajno 2022” spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie po otrzymaniu w dniu 05.07.2022 r. wyniku z badań próbki wody pobranej 29.06.2022 r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez organizatora miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na jeziorze Sajno – cypel „Generalski Róg” dz.ew.nr 4380/1 obręb 5, p.n. „Miejsce do kąpieli obozu ZHR nad jez. Sajno 2022” przeprowadził analizę wyników badań wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Suwałkach i ujętych w Sprawozdaniu Nr SWŻ.9051.514.2022 z Badań Wody z dnia 01.07.2022 r. Analiza wyników wykazała, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255), które ujęte są w Załączniku Nr 1, Część A, Tabela I i Tabela II. do w/c rozporządzenia. Wyniki badań mikrobiologicznych: Liczba Escherichia coli– 0 jtk/100 ml  Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) – 10 [6;16] jtk/100 ml Niniejsza ocena obowiązuje do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbki wody z w/w miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przez organizatora. Informację o jakości wody należy umieścić w miejscu ogólnie dostępnym tj. tablica informacyjna w obiekcie, strona internetowa obiektu. Jednocześnie przypomina się, że podczas zakwitów sinic nie należy korzystać z kąpieli, gdyż może to spowodować ujemne skutki zdrowotne.

 

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie

Małgorzata Sadowska