Jesteś tutaj

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia...

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 2
16-300 Augustów

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W WODOCIĄGU AUGUSTÓW ZA ROK 2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając w oparciu o:

  •  art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.),
  •  § 5, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

oraz biorąc pod uwagę badania próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie i wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę wodociągu Augustów - Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o., ul. Filtrowa 2, 16-300 Augustów, dokonał oceny okresowej jakości wody za 2022 r.
Badania jakości wody z przedmiotowego wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej prowadzone były zgodnie z harmonogramem poboru próbek na 2022 r. zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A, grupy B oraz substancji promieniotwórczych w wodzie.
W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pobrano łącznie w różnych punktach zgodności 24 próbki wody, w tym 23 próbki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzonej przez zarządcę wodociągu oraz 1 próbkę wody w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie.
Jakość wody w ciągu roku w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). Przeprowadzone badanie w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie wykazało, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/c rozporządzenia.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie stwierdza:
przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Augustów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Augustowie
Agata Augusewicz

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon pismo.pdf139.79 KB